Прописи

Закон о транспорту опасне робе
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености
Закон о безбедности и здрављу на раду (незванично пречишћен текст)
Закон о општој безбедности производа
Закон о хемикалијама
Закон о образовању одраслих
Закон о удружењима
Закон о општем управном поступку

Уредба о покретној опреми под притиском
Уредба о начину признавања ИН исправа и знакова
Уредба о измени уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености
Уредба о измени уредбе о признавању иностраних исправа и знакова – усаглашен
Уредба о класификацији делатности

Правилник о условима за издавање и одузимање овлашћења
Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском
Правилник о техничким и другим захтевима за ватрогасну опрему
Правилник о техничким и другим захтевима за ручне и превозне апарате за гашење пожара
Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе

Измене уредбе о начину признања иностраних исправа о усаглашености
Измена уредбе о начину спровођења оцењивања- саглашеност 042
С09а Списак српских стандарда из области опреме под притиском и склопова код којих је највећи дозвољени притисак PS већи од 0,5 bar

 

ПРОПИСИ КОЈИ ВИШЕ НЕ ВАЖЕ:

Правилник о покретној опреми под притиском